THỜI SỰ

bat den xe ban ngay

Đứa nào khùng???

Lên xe đi, tôi bật đèn cho chắc cú. Thế mà mới được một đoạn, đã có mụ nào đó ngứa...
... ...